“ชุดแพทย์เคลื่อนที่ สนับสนุนกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ“

วันที่ 16 มกราคม 2566 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จัดกิจกรรมชุดแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการทางการแพทย์ สนับสนุนกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ให้กับน้องลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เนื่องในวันกองทัพไทย อีกทั้งได้สนับสนุน ไอศกรีม ให้แก่น้องๆ ที่เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์