“อนุรักษ์กำลังรบ ทุกพื้นที่ ทุกตารางนิ้ว ตรวจโรค ฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับกำลังพลในพื้นที่ห่างไกลถึงชายแดน”

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ชุดแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กระตุ้นเข็มที่ 3 และบริการตรวจโรคเบื้องต้น ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานป้องกันชายแดนรักษาอธิปไตยของชาติ ที่เข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ยาก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ กองกำลังผาเมือง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีการตรวจรักษาดูแลสุขภาพ การแจกจ่ายยา และการคัดกรองสุขภาวะทางจิต เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ และควบคุมดูแลการลักลอบเข้าประเทศ ในสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ปฏิบัติการพ่นหมอกควัน แนะนำการล้างมือทุกๆครั้งเมื่อมีโอกาส ด้วยการล้างมือ 7 ขั้นตอน แนะนำการป้องกันตนเองจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

อีกทั้งมีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้กับกำลังพลอีกด้วย เนื่องจากมีการพบการติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ “โอไมครอน” ในประเทศเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ลดการติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศของกองกำลังชายป้องกันชายแดน ที่เป็นกำลังสำคัญในการปกป้องประเทศ ทั้งนี้ได้ปฏิบัติ 5 ขั้นตอนในการรับวัคซีนโควิด 19 อย่างเคร่งครัด เพื่อดูแล รักษากำลังพลในพื้นที่ชายแดน ตามภารกิจอนุรักษ์กำลังรบ และ การเวชกรรมของเหล่าทหารแพทย์