“วางแผน ฝึกซ้อม พร้อมรับทุกสถานการณ์ ในสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19”

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 35 โดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ฝึกซ้อมชุดแพทย์เผชิญเหตุ (M-MERT: Military Medical Emergency Response Team) ให้มีความพร้อม ในการรองรับการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุภัยพิบัติ ในห้วงสภาวะที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 หรือมีเหตุภัยพิบัติในพื้นที่ที่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย ทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและผู้ประสบเหตุ มีความคล่องแคล่ว ทั้งด้าน บุคลากร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ การป้องกันเมื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชน สามารถออกเดินทางไปปฏิบัติภารกิจได้ทันมี เมื่อได้รับการร้องขอ หรือมีการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา

ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ให้หน่วยทหารพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติ มีการฝึกซ้อมตั้งแต่การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก การค้นหาผู้ป่วย การช่วยชีวิตฉุกเฉิน การปฐมพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การเตรียมผู้ป่วยเพื่อการเคลื่อนย้ายไปยังสถานพยาบาล การปฏิบัติการแพทย์สนามฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติ การค้นหา ช่วยชีวิต ไปจนถึงทางด้านจิตวิทยาคือ การเยียวยาสภาพจิตใจให้คลายความกังวล เพื่อลดความตึงเครียดต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบทางภัยพิบัติ

ทั้งนี้ในการฝึกได้มีการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยเจ้าหน้าที่มีการตรวจคัดกรองโควิด 19 ก่อนฝึกทุกราย