วงจรกีฬา เวลา 08.15 น. 22 มี.ค. 2565

วงจรกีฬา เวลา 08.15 น. 22 มี.ค. 2565
 
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ให้บริการตรวจหาโควิด 19 เชิงรับ และยังมีการนำรถชีวนิรภัยกองทัพบกบริการเชิงรุกในพื้นที่ต่างๆ พัฒนา FPCDH COVID-19 System ระบบตรวจโควิด 19 ดูแลรักษาผู้ป่วย HI และ CI ลดความซ้ำซ้อน มีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนใช้งาน กว่า 13 แห่ง