“ปกป้องประชา ดูแล บริการทางการแพทย์ ฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชาชนกลุ่มเปาะบาง และคัดกรองเชิงรุกให้กับประชาชนในชุมชนกลุ่มเสี่ยงโควิด 19”

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับกองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 35 ให้บริการทางการแพทย์ และฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ประชาชนที่มีรายได้น้อย ฐานะยากจน ตลอดจนผู้สูงอายุในห้วงฤดูร้อน ที่เข้าถึงการแพทย์ได้ยากลำบาก พร้อมทั้งนำรถชีวนิรภัยกองทัพบก คัดกรองโควิด 19 ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ บ้านคุ้งตะเภา หมู่ที่ 1 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก ในการเน้นย้ำให้หน่วยทหารดูแลประชาชนให้ห้วงฤดูร้อน และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มีการจัดชุดแพทย์เดินเท้าให้บริการตรวจโรคเบื้องต้น บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ประชาชนที่มีรายได้น้อย ฐานะยากจน และผู้สูงอายุในห้วงฤดูร้อน ที่เข้าถึงการแพทย์ได้ยากลำบาก อีกทั้งนำรถชีวนิรภัยกองทัพบก ซึ่งเป็นรถที่มีห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วในการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ (Specimen) ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชนคุ้งตะเภาที่มีการระบาดของโควิด 19 ให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางมาคัดกรองที่โรงพยาบาลได้ และประชาชนในชุมชนในกลุ่มเสี่ยงสูง เพื่อเป็นการป้องกัน ดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ปฏิบัติภารกิจภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก “ปกป้องประชา” ในการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ