“ฝึกเตรียมพร้อมชุดปฏิบัติการทางน้ำเพื่อประชาชน เพราะภัยพิบัติไม่เคยเลือกวันและเวลา”

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ชุดปฏิบัติการทางน้ำ Water Rescue โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ร่วมกับ กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 35 ฝึกเตรียมในการช่วยเหลือ และการกู้ภัยทางน้ำ และการฝึกชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางดิ่ง Rope Rescue เพื่อพัฒนาศักยภาพ และให้มีความรู้ และทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ รวมถึงสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการกู้ภัยทางน้ำและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางดิ่งได้อย่างถูกต้องปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ณ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์

ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ให้หน่วยทหารพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติ โดยมีการฝึกจำลองสถานการณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ การกู้ภัยทางน้ำ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยข้ามลำน้ำ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัย การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในแนวดิ่ง ตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบต่างๆ และในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ พร้อมทั้งให้มีความชำนาญ และมีความพร้อมในการบรรเทาภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเหลือประชนชนได้ทันท่วงที