“แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานระดับสากล ISO 15190: 2020”

แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานระดับสากล ISO 15190 : 2020 โดยแผนกพยาธิวิทยา ได้ดำเนินการ Self assessment ตามข้อกำหนด version ใหม่และพัฒนาความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนด ISO15190 : 2020 ตามที่สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (สมป.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้กำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลง version การรับรองมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ จาก ISO15190 : 2003 ให้เป็น ISO15190 : 2020 ให้ไว้เมื่อ 21/12/65 โดยให้การรับรองครอบคลุมทุกรายการตรวจสำคัญ พร้อมสำหรับให้บริการผู้ป่วยและผู้ใช้บริการทั่วไป