รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ และจิตอาสาพระราชทาน ช่วยเหลือประชาชน โดยบูรณาการร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดแพร่ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบเครื่องนุ่งห่ม พร้อมทั้งตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชน ในพื้นที่ บ้านแม่ลัว ต.ป่าแดง อ.เมือง จ.แพร่

             วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ และจิตอาสาพระราชทาน ช่วยเหลือประชาชน โดยบูรณาการร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดแพร่ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการมอบเครื่องนุ่งห่มให้กับประชาชน ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น โดยมอบเครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค พร้อมทั้งตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้กับประชาชน คนชรา ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ บ้านแม่ลัว ต.ป่าแดง อ.เมือง จ.แพร่ จำนวน 65 ราย