“ปกป้องประชา บริการทางการแพทย์ผู้ป่วยติดเตียง ฉีดวัคซีนโควิด 19 กลุ่ม 608 และคัดกรองเชิงรุกให้กับประชาชน”

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับกองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 35 ให้บริการทางการแพทย์ และฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ประชาชนที่มีรายได้น้อย ฐานะยากจน ตลอดจนผู้สูงอายุในห้วงฤดูร้อน ที่เข้าถึงการแพทย์ได้ยากลำบาก พร้อมทั้งนำรถชีวนิรภัยกองทัพบก คัดกรองโควิด 19 ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ บ้านคุ้งตะเภา หมู่ที่ 5 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก ในการเน้นย้ำให้หน่วยทหารดูแลประชาชนให้ห้วงฤดูร้อน และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มีการจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เชิงรุกให้กับประชาชนกลุ่ม 608 อีกทั้งนำชุดแพทย์เดินเท้าให้บริการทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ประชาชนที่มีรายได้น้อย ฐานะยากจน และผู้สูงอายุในห้วงฤดูร้อน ที่เข้าถึงการแพทย์ได้ยากลำบาก

มีการนำรถชีวนิรภัยกองทัพบก ซึ่งเป็นรถที่มีห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วในการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ (Specimen) ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชน หมู่ที่ 5 ตำบลคุ้งตะเภาที่มีการระบาดของโควิด 19 ให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางมาคัดกรองที่โรงพยาบาลได้ และประชาชนในชุมชนในกลุ่มเสี่ยงสูง เพื่อเป็นการป้องกัน ดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ มีการแนะนำสร้างการตระหนักรู้ให้กับประชาชนในการสร้างภูมิคุ้มกันโควิด 19 การป้องกันตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ปฏิบัติภารกิจภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก “ปกป้องประชา” ในการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ