“ฝึกซ้อม พร้อมดูแล และช่วยเหลือประชาชนในห้วงวันหยุดยาว ในเทศกาลวันสงกรานต์ 2564”

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ร่วมกับ แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลลับแล สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ และหน่วยงานกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ บูรณาการฝึกซักซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลประชาชนในห้วงวันหยุดยาว ในเทศกาลวันสงกรานต์ 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ถนนหมายเลข 11 บริเวณเขาพลึง จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
โดยมีการฝึกแผนบนโต๊ะ (TTX:Table Top Excercise) โดยมีการฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์ ฉุกเฉินในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นทางการ และไม่กดดัน (Stress-free) และมีการฝึกการฝึกจำลองเหตุการณ์เกิดอุบัติเหตุบริเวณเขาพลึง การฝึกการค้นหากู้ภัย การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางดิ่ง และการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก รองรับผู้ป่วยจากจุดเกิดเหตุ
 
 
ในการฝึกซ้อมนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ความสามารถ และสร้างความชำนาญให้แก่เจ้าหน้าที่ ทำให้ทราบถึงหน้าที่ที่จะปฏิบัติอย่างเป็นระบบตามแบบแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ปลอดภัยและเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในห้วงวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 จากนโยบายของรัฐบาลให้ทุกจังหวัดเตรียมการอำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภัย และให้การช่วยเหลือประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา สัญจรผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ และท่องเที่ยวในห้วงวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ด้วยความปลอดภัย และมีสวัสดิภาพ