“ฝึกซ้อม พร้อมที่ดูแลประชาชนในห้วงวันหยุดยาว ในเทศกาลวันสงกรานต์ 2564”


เมื่อวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลลับแล สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ และหน่วยงานกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ บูรณาการจัดการอบรม และฝึกซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บทางดิ่ง และทางน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในห้วงวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 จากนโยบายของรัฐบาลให้ทุกจังหวัดเตรียมการอำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภัย และให้การช่วยเหลือประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวในห้วงวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ด้วยความปลอดภัย และมีสวัสดิภาพ ณ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์


โดยมีการอบรม และฝึกซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บทางดิ่ง และทางน้ำ เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ความสามารถ และสร้างทักษะเบื้องต้นให้แก่เจ้าหน้าที่ ทำให้ทราบถึงหน้าที่ที่จะปฏิบัติอย่างเป็นระบบตามแบบแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ปลอดภัย ช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินในกรณีเกิดอุบัติเหตุกับประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้สัญจรที่เดินทางผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์