“อนุรักษ์กำลังรบ ทุกพื้นที่ ทุกตารางนิ้ว”


เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ชุดแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ให้บริการทางการแพทย์ ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานป้องกันชายแดนรักษาอธิปไตยของชาติ ในพื้นที่ที่ห่างไกล ที่เข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ยาก ณ ฐานเจ้าแม่มะลิกา กองบังคับการควบคุมทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่


โดยมีการตรวจรักษาดูแลสุขภาพ การแจกจ่ายยา และการคัดกรองสุขภาวะทางจิต เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ และควบคุมดูแลการลักลอบเข้าประเทศ ในสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อีกทั้งยังมีการแนะนำการล้างมือทุกๆครั้งเมื่อมีโอกาส ด้วยการล้างมือ 7 ขั้นตอน แนะนำการป้องกันตนเองจากฝุ่น PM 2.5 และเชื้อไวรัส COVID-19 ตลอดจนพ่นหมอกควันให้พื้นที่อีกด้วย