โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ได้รับรางวัลจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก  ผ่านการรับรองจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
จากการได้ปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารองค์กร ความสำเร็จนี้เกิดจากความมุ่งมั่นและความพยายามอย่างต่อเนื่องของผู้บริหาร ผู้ประกอบวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ 
#สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
#รับรองกระบวนการคุณภาพ
#โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก