“การตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการราชการสนาม”

   ชุดแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ให้บริการทางการแพทย์ตรวจรักษาดูแลสุขภาพ ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน และประชาชนโดยฐานที่ตั้ง ในพื้นที่ที่ห่างไกล ณ บ้านเมืองคอง ต.เมืองคอง และบ้านห้วยใส้ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2566 พันเอก สุรวุฒิ เอื้อคณิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการทางการแพทย์ เช่น การตรวจรักษาดูแลสุขภาพ การแจกจ่ายยา การคัดกรองสุขภาวะทางจิต และพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันไข้เลือดออก

        ตลอดจนการฝึก อบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาลการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ร่วมกับการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานป้องกันชายแดนรักษาอธิปไตยของชาติ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 309 กองกำลังผาเมือง ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3203 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 และประชาชนโดยรอบฐานที่ตั้ง ในพื้นที่ที่ห่างไกล ที่เข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ยาก และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ ณ บ้านเมืองคอง ต.เมืองคอง และบ้านห้วยใส้ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่