“ยามสงบเราฝึก ฝึก และก็ฝึก เพื่อพร้อมเผชิญเหตุได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์โควิด 19”

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 หมวดพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ฝึกภาคสนาม จำลองสถานการณ์ในสภาวะเกิดสงคราม ให้กับนักเรียนพลเสนารักษ์ หลักสูตรประจำเหล่าแพทย์ 8 สัปดาห์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์

โดยมีการฝึกการปฐมพยาบาล การอ่านแผนที่ การเข้าตีข้าศึก การช่วยเหลือช่วยชีวิตในพื้นที่เสี่ยง ตลอดจนการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลสนามได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนพลเสนารักษ์มีความรู้ และสามารถปฏิบัติการภารกิจต่างๆ ประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สามารถมีความพร้อมในการตอบสนองต่อภารกิจต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ