“รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก คว้า 2 รางวัล รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ 2565 Organization of excellence 2022 และรางวัลนวัตกรรมดีเด่นแห่งปี 2565 Innovation of the year 2022 จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ตอกย้ำเป็นองค์กรที่มีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม”

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 คว้า 2 รางวัลแห่งปี รางวัล”องค์กรที่มีความเป็นเลิศ 2565” (Organization of excellence 2022) สาขา นวัตกรรมสุขภาพ และนวัตกรรม “COVID-19 System” ระบบตรวจคัดกรองโควิด 19 และติดตามกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ได้รับรางวัล “นวัตกรรมดีเด่นแห่งปี 2565” (Innovation of the year 2022) สาขา นวัตกรรมสุขภาพ จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยรางวัลจะได้รับมอบจาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข เป็นประธานมอบรางวัล จะมีพิธีในการรับรางวัล ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร วันและเวลารับรางวัลดังกล่าว จะแจ้งให้ทราบต่อไป

เนื่องจากผลงานนวัตกรรม “COVID-19 System” ดังกล่าวเป็นนวัตกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อประชาชน เศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักนั้นมีการดำเนินการควบคุมการระบาดของโควิด 19 มาอย่างต่อเนื่องทั้งเชิงรับในสถานพยาบาล และการเชิงรุกนอกพื้นที่ เพื่อให้มีการควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัส COVID จึงมีการพัฒนาระบบ FPCDH COVID-19 system ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน และรูปแบบ Line official account “FPCDH COVID-19 system” เชื่อมกับระบบของ สปสช. โดยระบบมีการใช้งานในการบริการจัดการที่ ARI Clinic การจัดการในการออกปฏิบัติการควบคุมโรคเชิงรุก และการควบคุมโรคระดับจังหวัด ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลประจำจังหวัด และโรงพยาบาลประจำอำเภอ

เป็นระบบที่ช่วยลดระยะเวลารอคอย ลดการสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วย กระบวนการรายงานผล กระบวนการคัดกรองผู้ป่วย และขั้นตอนต่างๆ ที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ซึ่งในเชิงรับมีผู้ใช้บริการระบบไปแล้วกว่า 15,235 ราย ระบบยังมีความสามารถติดตาม เฝ้าระวังกลุ่มที่ได้รับการกักตัวของผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กว่า 2,245 ราย และยังสามารถติดตาม เฝ้าระวังผู้ป่วยโควิด 19 ในรูปแบบ Home Isolation พร้อมระบุพิกัด และรายละเอียดของผู้ป่วย และสามารถรายงานอาการของผู้ป่วย อีกทั้งระบบ “FPCD COVID-19 System” มีระบบที่สามารถใช้ในการบริหารจัดการในการออกปฏิบัติการคัดกรองโควิด 19 เชิงรุก ซึ่งมีผู้ใช้บริการไปแล้วกว่า 12,735 ราย ระบบช่วยลดเวลาในกระบวนการคัดกรองผู้ป่วยโควิดแบบเชิงรุกได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้นวัตกรรม “COVID-19 System” นั้นใช้การในควบคุมโรคระดับจังหวัดโดยระบบได้มีการขยายผล ใช้ร่วมกับหน่วยงานราชการ 11 หน่วยงาน และหน่วยงานเอกชนอีก 1 หน่วยงานอีกด้วย

คณะกรรมการจึงมีความเห็นพ้องกันว่า ผลงานนวัตกรรมขององค์กรท่านเหมาะสมที่จะได้รับการยกย่องชื่นชมและสมควรให้ได้รับรางวัล “นวัตกรรมดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2565 และองค์กรของท่านเป็น “องค์กร” ที่มีความสำเร็จในการบริการจัดการองค์กร การส่งเสริม และพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เหมาะสมที่จะได้รับการยกย่องชื่นชม และสมควรที่จะได้รับรางวัล “องค์กรที่มีความเป็นเลิศ” ประจำปี 2565