“รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นแห่งปี 2565 Innovation of the year 2022 จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย”

นวัตกรรม “COVID-19 System” ระบบตรวจคัดกรองโควิด 19 และติดตามกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นแห่งปี 2565 (Innovation of the year 2022) สาขา นวัตกรรมสุขภาพ จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

โดยผลงานนวัตกรรมดังกล่าวเป็นนวัตกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อประชาชน เศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ คณะกรรมการจึงมีความเห็นพ้องกันว่า ผลงานนวัตกรรมขององค์กรท่านเหมาะสมที่จะได้รับการยกย่องชื่นชมและ สมควรให้ได้รับรางวัล “นวัตกรรมดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2565 โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข เป็นประธานมอบรางวัล จะมีพิธีในการรับรางวัล ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร วันและเวลารับรางวัลดังกล่าว จะแจ้งให้ทราบต่อไป

นวัตกรรม “COVID-19 System” ระบบตรวจคัดกรองโควิด 19 และติดตามกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง พัฒนามาจาก เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นและพัฒนาโดยแผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ระลอกแรกจนถึงปัจจุบันมีการแพร่ระบาดที่สูงขึ้น และรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักนั้นมีการดำเนินการควบคุมการระบาดของโควิด 19 มาอย่างต่อเนื่องทั้งเชิงรับ และการเชิงรุกนอกพื้นที่ เพื่อให้มีการควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัส COVID-19 มีกระบวนการคัดกรองซักประวัติผู้ป่วย การเก็บสิ่งส่งตรวจ การรายงานผลการตรวจ และขั้นตอนการติดตามนัดตรวจซ้ำ มีความยุ่งยากซับซ้อน และก่อให้เกิดความล่าช้า อีกทั้งในการออกปฏิบัติการคัดกรองโควิด 19 เชิงรุกนั้นจำเป็นต้องมีความรวดเร็ว เพื่อลดระยะเวลารวมกลุ่มของกลุ่มเสี่ยงสูงและควบคุมสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที จึงได้มีการพัฒนาระบบ FPCDH COVID-19 system เชื่อมกับระบบของ สปสช. และระบบรายงานผลของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้ลดระยะเวลารอคอย ลดการสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วย และเพื่อความพึงพอใจในการใช้งานของเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ ที่สามารถบริหารจัดการได้อย่าง รวดเร็ว สามารถควบคุมโรคภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ