ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แบบออนไลน์

มณฑลทหารบกที่ ๓๕ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และ
ทหารกองหนุน เพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ใน ตำแหน่ง พนักงานบริการ, พนักงานธุรการ, พนักงานสูทกรรม, พนักงานช่วยการพยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล โดยดำเนินการสอบคัดเลือกแบบ Online เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามประกาศมณฑลทหารบกที่ ๒๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ มณฑลทหารบกที่ ๓๕ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗
สิงหาคม ๒๕๖๔ จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ตามตำแหน่งดังต่อไปนี้