“เข้าดูแล เพราะเราห่วงใย”

 
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ให้บริการทางการแพทย์ให้กับ “หลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฒิโท” พระธุดงค์สายป่า ที่กำลังเดินเท้าเปล่าผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยไม่ขอรับปัจจัยตลอดเส้นทาง เพื่อมุ่งจาริกธรรม บนถนนหมายเลข 11 จุดหมายวัดท่าจำปา อำเภอโพนสวนค์ จังหวัดนครพนม ณ วัดคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
โดยมีการตรวจโรคเบื้องต้น การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG :Electrocardiogram) ตรวจค่ากล้ามเนื้อสลายที่อาจเกิดจากการการเดินทางไกล เพื่อตรวจหาความผิดปกติ ที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนมีการรักษาบาดแผลที่ได้รับจากการเดินทางไกล และการแนะนำตนเองในการป้องกันการบาดเจ็บจากความร้อน การป้องกันตนเองในสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมทั้งมอบยาสามัญประจำบ้านให้แก่หลวงตาอีกด้วย