“ปกป้องประชา ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการหนักอย่างต่อเนื่อง”

 
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ศูนย์บริหาร สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มณฑลทหารบกที่ 35 โดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ดำเนินการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีอาการหนัก ปอดอักเสบรุนแรง สภาวะร่างกายขาดออกชิเจน อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ และโรงพยาบาลประจำเภอ โดยมีการรักษาผู้ปป่วยที่อาการหนักหายแล้วกว่า 162 ราย และผู้ป่วยหนักสะสมกว่า 184 ราย ณ อาคารผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (FPCDH Cohort Ward) โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
โดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ได้รับการส่งต่อผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีอาการหนักจากโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ และโรงพยาบาลประจำอำเภอ มารักษาต่อที่อาคารผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (FPCDH COHORT WARD) และคอยสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน จะมีกระบวนการรักษาอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เป็นการบูรณาการความร่วมมือเพื่อดูแลประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกัน ยับยั้งเชื้อไวรัส COVID-19 อีกทั้งเป็นการสนับสนุนโรงพยาบาลในพื่นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา ดูแลจากแพทย์ พยาบาลที่มีศักยภาพ และปลอดภัย ทำให้ดูแลผู้ป่วยได้ง่ายขึ้น เกิดความปลอดภัย และลดการแพร่กระจายเชื้อสู่ชุมชน
 
ปฏิบัติภารกิจภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก “ปกป้องประชา” ในการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ