“ปกป้องประชา ลงพื้นที่คัดกรองเชิงรุกโรคไข้เลือดออก วางแผน ป้องกัน กำจัดลูกน้ำยุงลายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19”

 
 
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตรวจเชื้อไข้เลือดออกเชิงรุก ด้วย การตรวจหา Dengue NS1 Ag ให้กับประชาชนที่มีความเสี่ยง พร้อมทั้งปฏิบัติการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ซึ่งจะสามารถทราบผลภายใน 30 นาที พร้อมทั้งวางแผนการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ตรวจวัดไข้เบื้องต้น สร้างความตระหนักรู้ พร้อมกับพ่นหมอกควันในพื้นที่ที่เสี่ยงเป็นพื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชน เพื่อเป็นการยับยั้ง ป้องกันโรคไข้เลือดออกที่มียุงเป็นพาหะในการแพร่เชื้อโรค ในสภาวะที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
เนื่องจากมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จำนวนมาก จำนวน 21 รายในพื้นที่หมู่ที่ 2, 3, 9 และหมู่ที่ 10 ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงมีการออกปฏิบัติการตรวจคัดกรองโรคไข้เลือดออกเชิงรุก โดยการมีการตรวจหา Dengue NS1 Ag ด้วยตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่ม 3 ราย รวมมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในชุมชน 24 ราย พร้อมส่งต่อรักษาโรงพยาบาลทันที โดยมีการป้องกันตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตลอดจนมีการปฏิบัติการปูพรมพ่นหมอกควัน กำจัดลูกน้ำยุงลาย ให้กับประชาชนในหมู่บ้านเพื่อเป็นการป้องกัน ยับยั้ง และกำจัดโรคไข้เลือดออกที่กำลังระบาดในช่วงนี้ ให้ห้วงฤดูฝน อีกทั้งยังเป็นการป้องในโรคไข้เลือดออกก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ชุมชน และสถานศึกษา ตลอดจนจัดชุดปฏิบัติการสอบสวนโรคติดต่อ(JIT) ลงพื้นที่สอบสวนโรค ให้ความรู้ให้กับประชาชน และกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลาย เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก อีกด้วย
 
 
ปฏิบัติภารกิจภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก “ปกป้องประชา” ในการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ