หน่วยงานใน รพ.

 

 

หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
กองบังคับการ
การเงิน
พลาธิการ
หมวดพลเสนารักษ์
ส่งกำลังและบริการ
แผนกตรวจโรคผู้ป่วยนอก
ศัลยกรรม
คลินิกฝังเข็ม
ทันตกรรม
นวดแผนไทยและสปา
พยาธิวิทยา
จ่ายกลาง
เวชกรรมป้องกัน
กายภาพบำบัด
หอผู้ป่วยพิเศษ
หอผู้ป่วยสามัญ
แผนกทะเบียน
จ่ายกลาง
เภสัชกรรม
แผนกยุทธโยธา
รังสีกรรม
แผนกงานส่งเสริมสุขภาพ
แผนกสูทกรรม
แผนกขนส่ง
แผนกไตเทียม
แผนกสารสนเทศ
แผนกสื่อสาร
แผนกจ่ายกลาง
 แผนกพยาบาล
คลินิกเบาหวาน