รายนามผู้อำนวยการ

 

 พันเอก สุรวุฒิ เอื้อคณิต
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก