ประวัติโรงพยาบาล

 

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก เดิมใช้นามหน่วยว่ากองพยาบาลจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ ต่อมาเปลี่ยนเป็น โรงพยาบาลจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ และได้พระราชทานนามชื่อเป็น “โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก” ตามแจ้งความกองทัพบก ลงวันที่ 11 ก.พ. 2525

 546506_523851360973081_327840265_n546686_523851537639730_536058824_n

hospital18

การจัดตั้งหน่วย

จัดตั้งหน่วยขึ้นตามอัตราเฉพาะกิจหมายเลข  ๕๔๓๐  แก้ไขตามคำสั่งกองทัพบก  ลับ (เฉพาะ) ๒๔๕/๒๕  ลง ๒๑  กันยายน ๒๕๒๕  เป็นโรงพยาบาลขนาด ๑๐๐  เตียง  และเปลี่ยนเป็นขนาด  ๙๐ เตียง ตามอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์หมายเลข  ๘-๕๖๕ (๒๕  มกราคม  ๒๕๓๒) ตามคำสั่งกองทัพบกลับ(เฉพาะ) ที่ ๑๖๒/๓๓ ลง  ๑๒  กันยายน ๒๕๓๓   ปัจจุบันปฏิบัติเป็นโรงพยาบาลขนาด   ๖๐   เตียงในอัตราลด ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑๐๒  หมู่ ๘ ถนน สำราญรื่น ต. ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยเป็นหน่วยขึ้นตรงกับมณฑลทหารบกที่ ๓๕ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก  มีกองบังคับการ  ๑๐  แผนก และ ๑ หมวดพลเสนารักษ์  ปัจจุบันมี อัตรากำลังพล  ทั้งสิ้นรวม   ๑๑๗   นาย