ทำเนียบผู้อำนวยการ

ทำเนียบผู้อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก

พ.ต.ชูเกียรติ  บุณะสุวรรณ ๙ เมษายน ๒๕๒๗ ๓ ตุลาคม ๒๕๒๙
พ.อ.นิวัตน์  บุญยืน ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๐ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๕
พ.อ.นพพร  กลั่นสุภา ๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๗
พ.อ.นพพร  จุลละบุษปะ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙
พ.อ.รังสิกร  เกตุพงศ์ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ ๙ กันยายน ๑๕๕๒
พ.อ.กุลดนัย  สุพิมพ์ ๙ กันยายน ๒๕๕๒ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖
พ.อ.สมัย  ขำพันธ์ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ปัจจุบัน