“อนุรักษ์กำลังรบ ทุกพื้นที่ ทุกตารางนิ้ว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19”

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ชุดแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ให้บริการทางการแพทย์ ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานป้องกันชายแดนรักษาอธิปไตยของชาติ ในพื้นที่ที่ห่างไกล ที่เข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ยาก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ฐานเจ้าแม่มะลิกา กองบังคับการควบคุมทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีการตรวจรักษาดูแลสุขภาพ การแจกจ่ายยา และการคัดกรองสุขภาวะทางจิต เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ และควบคุมดูแลการลักลอบเข้าประเทศ ในสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อีกทั้งยังมีการแนะนำการล้างมือทุกๆครั้งเมื่อมีโอกาส ด้วยการล้างมือ 7 ขั้นตอน แนะนำการป้องกันตนเองจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อีกด้วย