“คว้า 3 รางวัลแห่งปี! องค์กรดีเด่นแห่งปี และนักบริหารดีเด่นแห่งปี ตอกย้ำเป็นองค์กร และผู้บริหารที่สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ”

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 พันเอก สมัย ขำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก พร้อมด้วยพันโท สรารักษ์ ชูสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก เข้ารับรางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี 2564 (Organization of The Year 2021) และรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี 2564 (Executive of The Year 2021) โดยมีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี/กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานมอบรางวัล ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร

โดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 รับทั้งหมด 3 รางวัลได้แก่ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 รับรางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี 2564 (Organization of The Year 2021) สาขาองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ พันเอก สมัย ขำพันธ์ รางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี 2564 (Executive of The Year 2021)สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ และพันโท สรารักษ์ ชูสกุล รางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี 2564 (Executive of The Year 2021) สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน

ตอกย้ำเป็นองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยเป็นรางวัลที่ได้รับนั้นแสดงว่า พันเอก สมัย ขำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก พันโท สรารักษ์ ชูสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก และองค์กร ได้สร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม สังคมและประเทศชาติ โดยได้รับการประกาศให้เป็นบุคคล และองค์กรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ในการเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีและตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อองค์กร สังคม ประเทศชาติ และได้รับการยอมรับทุกภาคส่วน เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม และประเทศชาติต่อไป