“COVID BOX รางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์”

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ผลงานนวัตกรรม “COVID BOX” นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์ ในการประชุมวิชาการพระมงกุฎเกล้าครั้งที่ 49 ประจำปี 2564 ในหัวข้อเรื่อง ความปลอดภัยด้านการรักษาพยาบาล และการป้องกัน (Healthcare Security and Protection) โดยนวัตกรรม COVID BOX มีการใช้งานมาแล้วประมาณ 2 ปี ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งใช้ในการเก็บสิ่งส่งตรวจไปแล้วกว่า 10,235 ราย

ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยในการป้องกันไม่ให้นักเทคนิคการแพทย์ ผู้ทำการเก็บสิ่งส่งตรวจสัมผัสสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย โดยนำตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ไม่ได้ใช้แล้วซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อุตรดิตถ์ มาดัดแปลงให้มีช่องสำหรับสอดมือเพื่อใช้สำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย พร้อมทั้งมีการติดตั้งพัดลมสร้าง Positive pressure เพื่อป้องกัน ไม่ให้ละอองฝอย ( aerosol ) กระจายเข้าหาผู้ตรวจ ชนิดมีแผ่นกรอง HEPA-filter และไฟส่องส่องสว่างภายในตู้ เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนเป็นการลดการใช้ชุด PPE ที่มีจำนวนจำกัด