“ปกป้องประชา บูรณาการความร่วมมือ สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุข ดูแล รักษายับยั้งเชื้อไวรัส COVID-19”

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ และโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โดยมีการรับการส่งต่อผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 จากโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ มารักษายังโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก สนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประชาชนที่ติดเชื้อจากคลัสเตอร์คลินิกทันตกรรม และคลัสเตอร์จากสถานศึกษา เป็นการดูแลประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
อีกทั้ง พันเอก สมัย ขำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก พร้อมด้วยพันโท สรารักษ์ ชูสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ให้โอวาท พร้อมกับให้กำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละและทำงานอย่างหนักตลอด 24 ชม. ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 เน้นย้ำให้กำลังพลให้พื้นที่สนับสนุน สาธารณสุขจังหวัดอย่างเต็มที่ และเต็มศักยภาพ พร้อมที่จะดูแล รักษาประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปได้อย่างปลอดภัย
โดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ได้รับการส่งต่อผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 จากโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ มารักษาต่อที่อาคารผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (FPCDH COHORT WARD) และคอยสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน จะมีกระบวนการส่งต่อที่รวดเร็ว ซึ่งเป็นกระบวนการที่ปลอดภัย ไม่แพร่กระจายเชื้อ ตลอดจนเป็นการลดความแออัดของผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เพื่อให้มีจำนวนเตียงเพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นการบูรณาการความร่วมมือเพื่อดูแลประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกัน ยับยั้งเชื้อไวรัส COVID-19 อีกทั้งเป็นการสนับสนุนโรงพยาบาลในพื่นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา ดูแลจากแพทย์ พยาบาลที่มีศักยภาพ และปลอดภัย ทำให้ดูแลผู้ป่วยได้ง่ายขึ้น เกิดความปลอดภัย และลดการแพร่กระจายเชื้อสู่ชุมชน
 
 
ปฏิบัติภารกิจภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก “ปกป้องประชา” ในการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ