“ปกป้องประชา คัดกรองเชื้อไวรัสโควิด 19 เชิงรุก คลัสเตอร์ใหม่ในแคมป์คนงานก่อนสร้างในจังหวัดอุตรดิตถ์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19”

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2564 ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มณฑลทหารบกที่ 35 โดยโรงพยาบาลค่ายพิชัย
ดาบหัก นำกำลังพลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัส COVID-19 เชิงรุก Active case finding ให้กับประชาชน และแรงงานต่างด้าวในแคมป์คนงานก่อสร้างถนนสาย ง1. ผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ตามที่มีคลัสเตอร์ใหม่ในแคมป์คนงานก่อสร้างติดเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 6 ราย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564
 
 
 
โดยการคัดกรองหาเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก Active case finding
โดยการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากโพรงจมูกด้านหลัง ทั้งหมด 149 ราย เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม (RT-PCR) ที่แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก เบื้องต้นพบผู้ป่วยเสี่ยงสูง 5 ราย โดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก สนับสนุนรถ FTS เพื่อส่งต่อผู้ป่วยเสี่ยงสูงทั้ง 5 ราย ณ สถานที่กักตัว local quarantine เขื่อนผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการป้องกันการลุกลาม และการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 สู่ประชาชน
 
 
อีกทั้งเน้นย้ำในการดูแลแคมป์คนงานก่อสร้าง ซึ่งมีทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จัดพื้นที่รับประทานอาหาร พื้นที่ส่วนกลาง การเดินทางเคลื่อนย้ายแรงงาน ตลอดจนพื้นที่พักผ่อน เนื่องจากหากมีผู้ติดเชื้อเพียงเล็กน้อยก็จะสามารถแพร่กระจายทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นได้ เนื่องจากภายในแคมป์คนงานก่อสร้างเป็นพื้นที่แออัด มีการทำงานร่วมกัน อาจเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อได้ง่าย หากสามารถตรวจพบผู้ติดเชื้อได้ในระยะแรก ก็จะสามารถจัดการแยกผู้ติดเชื้อเพื่อรักษา ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสสู่ประชาชน และสามารถยกระดับการป้องกันการติดเชื้อในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที ตามนโยบายของกองทัพบก
เป็นการปฏิบัติภารกิจภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก “ปกป้องประชา” ในการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ