“ด้วยความห่วงใย ใส่ใจประชาชน”

 
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 แนะนำการลงทะเบียนจองสิทธิ์ในการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในระยะที่ 1 ตลอดจนให้ความรู้ และการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัส COVID-19 พร้อมทั้งแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้กับประชาชน ณ ตลาดแม่บุญมา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
มีการให้ความรู้ การตระหนักรู้ในการฉีดวัคซีนโควิด 19 แนะนำการลงทะเบียนจองสิทธิ์รับวัคซีนในระยะที่ 1 ให้กับประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ผ่าน Line OA “หมอพร้อม” และประชาชนที่สนใจก็สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก อีกทั้งแจกเจลแอลกอฮอลล้างมือ ที่ผลิตโดยแผนกเภสัชกรรม โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จำนวน 2,000 ชิ้น และหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตลอดจนการแนะนำการล้างมือทุกๆครั้งเมื่อมีโอกาสด้วยการล้างมือ 7 ขั้นตอนอย่างถูกวิธี เพื่อให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันที่ดี ป้องกัน ปลอดภัยในสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19