ประกาศ เรื่อง ประกาดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก(ดีเซล) แบบที่ 2 (12 ที่นั่ง) จำนวน 1 คัน

ประกาศ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก เรื่อง ประกาดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก(ดีเซล) แบบที่ 2 (12 ที่นั่ง) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

แนบ