“ปกป้องประชา ฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชาชน อย่างต่อเนื่องทุกวัน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19”

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ยังให้บริการจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชาชน โดยบริการฉีดซีนโควิด 19 ให้กับประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรังเป็นวันที่ 12 แล้ว เบื้องต้นมีประชาชนมารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้ว 1,100 ราย โดยเบื้องต้นพบอาการปกติทุกราย ไม่มีอาการไม่พึงประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ลดการติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนไว้กับทางโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ทางโรงพยาบาลมีวัคซีนเพียงพอที่สามารถบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนครบทุกราย ทั้งนี้ได้ปฏิบัติ 5 ขั้นตอนในการรับวัคซีนโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค ณ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
โดยทางโรงพยาบาลจะมีการติดตามสังเกตุอาการหลังฉีดวัคซีนอย่างใกล้ชิด โดยมีการเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตไว้พร้อม พร้อมทั้งให้ประชาชนรายงานอาการหลังฉีดวัคซีนโควิด 19 ทุกๆ 1 วัน 7 วัน และ 30 วัน ผ่าน “Application FPCDH พร้อม” ที่จัดทำโดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก หากมีอาการผิดปกติในการฉีดวัคซีน ก็สามารถรายงานการอาการ และเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที อีกทั้งยังมีทีมพิชัยภักดี Smart soldier Strong army มทบ.35 จัดทำ gift set ที่ประกอบไปด้วย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัย มอบให้กับประชาชน ตลอดจนนำวงดนตรีจากหมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 35 บรรเลงดนตรีให้กับประชาชนที่รับบริการฉีดวัคซีนอีกด้วย เพื่อให้ประชาชนได้อุ่นใจ ปลอดภัย ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อประชาชน เพื่อประเทศชาติต่อไป
ปฏิบัติภารกิจภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก “ปกป้องประชา” ในการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ